A
EN
2022/23學年小一派位結果
 
第一階段自行分配學位
第二階段:統一派位
2022至23年度小一派位結果
青松侯寶垣小學
救世軍林拔中紀念學校
靈糧堂秀德小學
東涌天主教學校
寶安商會溫浩根小學
香港教育工作者聯會黃楚標學校
聖公會偉倫小學